UN CRĂCIUN DE POVESTE LA HAPPY CINEMA

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“Un Crăciun de poveste la Happy Cinema”

I. Organizator

I.1. Organizatorii campaniei promoționale sunt:

SC Inspire Through SRL persoană juridică română, cu sediul în Craiova, Str. Rîului, Nr. 429, Jud Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J16/467/2005, C.I.F. RO17303378.

și

SC Intech Solutions SRL persoană juridică română, cu sediul în Craiova, Str. Măcinului, Nr. 29, Jud Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J16/1096/2013, C.I.F. RO31965532.

II. Durata campaniei promoționale

II.1. Campania promoțională se va desfășura în data de 26.12.2022.

II.2. Campania promoțională va fi organizată în incinta cinematografelor:

Happy Cinema București - Șoseaua Progresului nr. 151-171 (În incinta Liberty Center), București, sector 5

Happy Cinema Buzău - B-dul Unirii 301A (în incinta Galleria Mall Buzău), Buzau, jud. Buzău

Happy Cinema Focșani - Calea Moldovei nr. 32 (În incinta Focșani Mall), Focșani, jud. Vrancea

Happy Cinema Bacău - Calea Republicii nr. 181, Bacău, 600303 România (în incinta Hello Shopping Park), jud. Bacău

Happy Cinema Alexandria - Strada Libertății 242, etaj 3 (în incinta Winmarkt), jud. Teleorman

Happy Cinema Botoșani -  Calea Națională 91 (în incinta Uvertura Mall), jud. Botoșani

Happy Cinema Vaslui - Strada Ștefan cel Mare 275a (în incinta Silver Mall), jud. Vaslui

Happy Cinema Bistrița - Calea Moldovei 13A (în incinta Bistrița Retail Park), jud. Bistrița-Năsăud

III. Drept de participare

III.1. Are drept de participare orice persoana fizică rezidentă din Romania care a achiziționat cel puțin un bilet la oricare dintre cinematografele Happy Cinema sus-menționate, pentru data de 26.12.2022.

III.2. Nu pot participa la această campanie promoțională angajaţii companiilor Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, asociații/acționarii, administratorii și angajații societăților comerciale în ale căror magazine se desfășoară loteria publicitară, precum şi rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/soție) ai tuturor celor mentionați

IV. Descrierea Premiilor Acordate

IV.1. Premiile ce pot fi câștigate în cadrul campaniei promoționale sunt:

  1. 149 rucsaci Coca Cola, în valoare de 34 lei fiecare;
  2. 204 borsete Coca Cola, în valoare de 12,3 lei fiecare;
  3. 49 căciuli Coca Cola, în valoare de 34 lei fiecare;
  4. 13 vouchere Therme, în valoare de 86,86 lei fiecare;
  5. 80 invitații duble la film, în valoare de 58 lei fiecare;

 Valoarea totala a premiilor este de 15 010,38 lei.

V. Taxe și impozite

V.1. În cazul în care valoarea premiilor impune, Organizatorul va suporta impozitul aferent și îl va vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.

VI.  Protecția datelor cu caracter personal

VI.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit la birourile de informații din cinematografele Happy Cinema și pe site-ul happycinema.ro

VI.2. Participarea la campania promoțională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului

VI.3. Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord ca datele lor cu caracter personal, respectiv: nume și imagine, să intre în baza de date a Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuterniciţi) în scopuri precum: înregistrarea şi validarea câştigătorilor campaniei promoţionale, înmânarea premiilor câștigătorilor, îndeplinirea obligațiilor fiscale sau de marketing. De asemenea, prin înscrierea la campania promoțională “UN CRĂCIUN DE POVESTE LA HAPPY CINEMA”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și că, în situația în care vor fi desemnați drept câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorţi, numele și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri de marketing, fără alte obligații sau plăți, în conformitate cu dispozițiile legale în materie, după semnarea unei declaraţii/acord în acest sens, dacă organizatorul decide astfel.

VI.4. Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, prin această campanie, pot procesa datele cu caracter personal în scopuri de marketing cu privire la produsele lor.

VI.5. Participanții au dreptul de a accesa, de a rectifica, de a șterge, de a solicita restricționarea procesării, la portabilitatea datelor, la opoziție, de a retrage consimțământul, de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care aceasta produce efecte juridice sau afectează în mod semnificativ, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale  participanților/câștigătorului la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, certifică faptul că vor respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, a Regulamentului UE 2016/679, precum și a OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte  normative.

VI.6. Participantul la promoție în calitate de persoană vizată, are conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

VI.7. În vederea exercitării drepturilor sale, persoana vizată va înainta Organizatorilor o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, la adresa de pe website.

VI.8. Dacă participantul intenționează să și exercite drepturile prevăzute în Politica de Confidențialitate, persoana vizată poate înainta Organizatorilor o cerere scrisă la punctele de lucru.

VII.  Modalitatea de desfășurare

VII.1. Pentru fiecare bilet achiziționat la unul dintre cinematografele Happy Cinema sus-menționte, valabil pentru data de 26.12.2022 (filme, operă, balet, teatru, stand-up comedy), clientul are posibilitatea de a extrage un bilețel din sacul lui Moș Crăciun. Clientul va câștiga pe loc premiul înscris pe bilet.

VII.2. Pentru biletele achiziționate online, clientul se va prezenta la una din casele de bilete ale Happy Cinema în vederea extragerii, prezentând biletul de intrare aferent.

VII.3. Clientul este singurul responsabil pentru păstrarea biletului de cinema până la revendicarea premiului și recunoaște dreptul Organizatorului de a nu valorifica biletele rupte sau fără marcajele de siguranță ori fotocopiile acestora.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1. Premiile menționate la secțiunea IV pot fi revendicate pe loc de la casele de bilete din incinta Happy Cinema, pe baza biletului la cinema.

VIII.2. Premiile câștigate se vor înmâna căștigătorului de către personalul Happy Cinema pe loc, după extargere. Premiile se vor acorda în limita stocului disponibil din fiecare cinematograf.

VIII.3. Câștigătorul are obligația să participe la toate activitățile promoționale organizate de către Organizator, legate de această campanie promoțională.

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea în bani a premiilor.

VIII.5. Orice contestație va fi depusă la birourile de informații din incinta Hapy Cinema. Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită. Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 48 de ore.

IX. Excluderi 

IX.1. Biletele gratuite dobândite indiferent de metodă – concursuri, parteneriate etc. – nu pot participa la campanie.

X. Dispoziții finale

X.1. Organizatorul campaniei promoționale nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite decât în limitele prevăzute la V al prezentului Regulament.

X.2. Prin înscrierea la campania promoțională “UN CRĂCIUN DE POVESTE LA HAPPY CINEMA” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

X.3. Participanții nu pot primi echivalentul în bani al niciunui premiu.

X.4. Campania promoțională poate fi amânată, întreruptă, anulată sau încheiată înaintea finalului anunțat al perioadei de campanie, în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală a organizatorului.

X.5. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra biletelor de intrare.

X.6. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

X.7. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe site-ul www.happycinem.ro și la birourile de informații din Happy Cinema.